Rasa Community in Vietnam

community

(Vinhphat89) #1

Xin chào,

Các bạn lập trình viên Việt Nam cùng tham gia giúp đỡ nhau nào.

Vietnamese developers let’s go and help each other!


(Lucas Jans) #2

Hi Vinh - I am in Saigon. Where are you?