Failed to extract slot weight with action price_form

abc

The exception is thrown because

reject to execute the form action if some slot was requested but nothing was extracted. it will allow other policies to predict another action.

(https://github.com/RasaHQ/rasa-sdk/blob/master/rasa_sdk/forms.py#L358)

Can you run the bot again with the --debug flag and share the output here?

I am getting a similar error in my scenario here is the output with --debug

Can you help with this error?

Hi bro. Anh ơi e có câu này muốn hỏi. Về con bot của e khi nó đang ở trong 1 luồng ví dụ e đang làm là luồng đặt cơm. Khi mình điền thông tin cho nó . đến bước cuối cùng khi hỏi nó chọn vị trí muốn đặt cơm ở đâu. nếu người dùng chat 1 câu vớ vẩn thì con bot của e chết luôn a có biết sửa không ah