How to active, validate and deactivate slot filling (FormAction) in custom action

Hello, I want to create action with checking slots (slot filling) before doing anything, if slots are None, active form and fill. After that, rerun this action. How to do it? Thanks!

class action_complain_price_response(Action):
  def name(self): # type: () -> Text
    return self.__class__.__name__

  def run(
    self,
    dispatcher, # type: CollectingDispatcher
    tracker, # type: Tracker
    domain, # type: Dict[Text, Any]
  ): # type: (...) -> List[Dict[Text, Any]]
    curr = current_products.get(tracker.sender_id, None)
    if curr is None or time.time() - curr["timestamp"] >= PRODUCT_KEPT_TIME:
      # remove product
      try:
        current_products.pop(tracker.sender_id)

      except Exception as e:
        pass

      dispatcher.utter_message(
        "Anh/chị chưa chọn sản phẩm nào, mời anh/chị chọn sản phẩm"
      )

      # callback to response
      return [Form("product_form"), FormValidation("product_form")] # callback

    dispatcher.utter_message(
      "Với sản phẩm {} {} có giá {} VNĐ và phí cập nhật hàng năm là {} VNĐ"
      "anh/chị sẽ có được:\n"
      "- Chất lượng sản phẩm cao: đầy đủ nghiệp vụ, tính năng thông minh, báo cáo điều "
      "hành quản trị nhiều tiêu chí, phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế (CMMI level 3)\n"
      "- Dịch vụ hỗ trợ tốt: Hơn 100 nhân viên tư vấn 24/7, 365 ngày/năm, đa dạng kênh hỗ trợ\n"
      "- Luôn cập nhật kịp thời các thay đổi của chính sách nhà nước\n"
      "- Sản phẩm SME kết nối trực tiếp với cơ quan thuế để kê khai thuê qua mạng, "
      "phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp trên PM, kết nối NH điện tử."
      "".format(
        curr["pname"].upper(),
        curr["ppack"].upper(),
        cvt_number(curr["pprice"]),
        cvt_number(curr["puprice"]),
      )
    )

    return []

with above implement, I have this error:

Anh/chị chưa chọn sản phẩm nào, mời anh/chị chọn sản phẩm
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.policies.form_policy - There is an active form 'product_form'
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.policies.ensemble - Predicted next action using policy_0_KerasPolicy
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.processor - Predicted next action 'action_complain_price_response' with prob 1.00.
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.actions.action - Calling action endpoint to run action 'action_complain_price_response'.
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.processor - Action 'action_complain_price_response' ended with events '['Form(product_form)', 'FormValidation(product_form)']'
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.processor - Bot utterance 'BotUttered(text: Anh/chị chưa chọn sản phẩm nào, mời anh/chị chọn sản phẩm, data: {
 "elements": null,
 "buttons": null,
 "attachment": null
})'
Anh/chị chưa chọn sản phẩm nào, mời anh/chị chọn sản phẩm
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.policies.form_policy - There is an active form 'product_form'
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.policies.ensemble - Predicted next action using policy_0_KerasPolicy
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.processor - Predicted next action 'action_complain_price_response' with prob 1.00.
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.actions.action - Calling action endpoint to run action 'action_complain_price_response'.
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.processor - Action 'action_complain_price_response' ended with events '['Form(product_form)', 'FormValidation(product_form)']'
2019-04-16 10:32:58 DEBUG  rasa_core.processor - Bot utterance 'BotUttered(text: Anh/chị chưa chọn sản phẩm nào, mời anh/chị chọn sản phẩm, data: {
 "elements": null,
 "buttons": null,
 "attachment": null
})'
2019-04-16 10:32:58 WARNING rasa_core.processor - Circuit breaker tripped. Stopped predicting more actions for sender 'default'

Hi, looks like you’re trying to run a FormAction, but your action doesn’t inherit the FormAction class. Take a look at the docs here to learn about form actions and what methods they have to subclass. Forms are perfect for filling any unfilled slots before performing a custom action.