Exit a form and call another action on error

Hi,

In one of my forms, in case of an error, i want to exit the form and call another action of human handoff. for example:

Blockquote class Ask_main_menu_handoff(Action): def name(self): return ‘action_utter_ask_menu_handoff’

def run(self, dispatcher, tracker, domain):
  text = buttons = choice = followup_action = ""
  text = get_text_from_lang(
    tracker,
    [['Sorry, i can\'t help you. Do you prefer going back to the main menu, or tranferring you to a human agent?'],
    ['Désolé, je ne peux pas vous aider. Préférez-vous revenir au menu principal ou vous transférer vers un agent humain?'],
    ['آسف ، لا يمكنني مساعدتك. هل تفضل العودة إلى القائمة الرئيسية ، أو نقلك إلى وكيل بشري؟'],
    ['Կներեք, ես չեմ կարող ձեզ օգնել: Նախընտրու՞մ եք վերադառնալ հիմնական ընտրացանկ, թե՞ տեղափոխել ձեզ մարդկային գործակալի:']]
  )
  buttons = get_buttons_from_lang(
    tracker,
    [['Main menu','Talk to human agent'], ['Menu principal','Parler avec un agent humain'], ['القائمة الرئيسية','تحدث إلى وكيل بشري'], ['Հիմնական մենյու','Խոսեք մարդկային գործակալի հետ']],
    ['/set_fallback_action{"fallback_action": "go_to_main_menu"}', '/set_fallback_action{"fallback_action": "switch_to_handoff"}'])
  dispatcher.utter_message(text = text, buttons = buttons)
  return []

class Validate_Form_TNI(FormValidationAction): steps_list = {} def name(self): return ‘validate_form_TNI’

async def required_slots(self, predefined_slots, dispatcher, tracker, domain):
 .........  
      else:
          **return [] (=> CALL THE ACTION action_utter_ask_menu_handoff HERE)**
 .........
  return required_slots

class Submit_Form_TNI(Action): def name(self): return ‘action_submit_form_TNI’

def run(self, dispatcher, tracker, domain):
  slots_to_reset = list(domain['forms']['form_TNI'].keys())
  exceptions = ['username', 'ti_form_completed']
  events = reset_slots(tracker, slots_to_reset, exceptions)
  events.append(SlotSet('ti_form_completed', False))
  return events